De ashing system

- Semiautomatic de-ashing

- Automatic de ashing

Hospital waste Incinerator CP 5 model Incinerator CP 15 model Incinerator CP 15 model Incinerator CP 15 model